قصه پرواز عقاب شنیدنی ست :

می گویند زمانی که عقاب تصمیم به پرواز می گیرد ، بلند ترین نقطه را

انتخاب می کند و منتظر وزیدن شدید ترین باد می ماند .

آنگاه که طوفان وزیدن گرفت ، عقاب به پرواز در می آید .

سقف پروازش را آنقدر بالا می برد که از طوفان فراتر باشد .

عقاب از طوفان مدد می گیرد تا سقف پروازش را افزایش دهد .

اما مرغ خانگی با اندک بادی ، به درون لانه اش پناه می برد تا :

 آسیب نبیند

مرغ خانگی از باد در امان می ماند اما پریدن را فدا می کند .

" در تند باد زندگی ، عقاب باش ، نه مرغ خانگی