گشاده دست باش،جاری باش،کمک کن(مثل رود)

 با شفقت و مهربان باش(مثل خورشید)

 اگر کسی اشتباه کرد آن را بپوشان(مثل شب)

 وقتی عصبانی شدی خاموش باش (مثل مرگ)

 متواضع باش و کبر نداشته باش(مثل خاک)

 بخشش و عفو داشته باش(مثل دریا)

 اگر می خواهی دیگران خوب باشند خودت خوب باش (مثل آینه)