سه چیز را با احتیاط بردار:قدم،قلم، قسم!
 
سه چیز را پاک نگه دار:جسم،لباس،خیال
 
از سه چیز را به کار گیر:عقل،همت، صبر!
 
 از سه چیز خود را دورنگهدار:افسوس، فریاد، نفرین!
 
سه چیز را آلوده نکن:قلب، زبان، چشم!
 

اما سه چیز را هیچ گاه فراموش نکن:

خدا، مرگ و دوست.